नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

In English

बोर्डको गठन


वोर्डको अध्यक्षमा श्रम तथा रोजगार मन्त्री/राज्यमन्त्री रहने गरी २५ सदस्यीय वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्बन वोर्डको गठन भइसकेको छ । उक्त बोर्डको गठन देहाय बमोजिम रहेकोछ  :-

 


क) श्रम तथा रोजगार मन्त्री/राज्यमन्त्री (अध्यक्ष)
ख) श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री/सहायक मन्त्री (उपाध्यक्ष)
ग) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग -सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने (सदस्य)
घ) सचिव, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय (सदस्य)
ङ) सचिव वा निजले तोकेको रा.प.प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालय(सदस्य)
च) सचिव वा निजले तोकेको रा.प.प्र. श्रेणीको प्रतिनिधि,परराष्ट्र मन्त्रालय(सदस्य)
छ) सचिव वा निजले तोकेको रा.प.प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय(सदस्य)
ज)  सचिव वा निजले तोकेको रा.प.प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, कानून तथा न्याय मन्त्रालय (सदस्य)
झ) सचिव वा निजले तोकेको रा.प.प्रथम श्रेणीको प्रतिनिधि, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय (सदस्य)
ञ) महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार बिभाग (सदस्य)
ट) प्रतिनिधि (प्रथम श्रेणी सरह), नेपाल राष्ट्र बैङ्क (सदस्य)
ठ) वैदेशिक रोजगारका विशेषज्ञहरुमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एकजना महिला समेत दुई  जना (सदस्य)
ड) वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्ष र सोही संघले मनोनयन गरी पठाएको एकजना महिला प्रतिनिधि गरी दुई जना (सदस्य)
ढ) वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सीपमूलक र अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालकहरुमध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एकजना महिला सहित दुई जना (सदस्य)
ण)  स्वीकृति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाका कम्तीमा एम.बी.बी.एस.उत्तर्ण चिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एक जना (सदस्य)
त) नेपाल सरकारले तोकेका कुनै चारवटा मान्यताप्राप्त  ट्रेड युनियन महासंघको अध्यक्ष वा  यस्ता महासंघले मनोनयन गरी पठाएका एक-एकजना प्रतिनिधि गरी चार जना (सदस्य)
थ) प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (सदस्य)
द) प्रतिनिधि, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सदस्य)
ध) कार्यकारी निर्देशक (सदस्य-सचिव)

 

 

  d

 
 

प्रगति प्रतिवेदन

अन्य डाउनलोड्स