नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

In English

वोर्डवाट प्रदान गरिने आर्थिक सहायता


वोर्डवाट प्रदान गरिने आर्थिक सहायता र औषधीपचार सम्बन्धी व्यवस्था र प्रकृया


मृतक कामदारका हकदारले पाउने आर्थिक सहायता


वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ३८ ‘घ’ मा उल्लेख भए अनुसार र बैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम २८ बमोजिम बैदेशिक रोजगारमा गई मृत्यु भएका (any kind of death) कामदारका परिवारलाई निम्न अनुसार प्रकृया पूरा गरी रु. ७,००,०००l- (सात  लाख ) आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ (२०७४।०४।१६ देखि लागू)
 • बैदेशिक रोजगार बिभागवाट श्रम स्वीकृति लिई गएको
 • करार अवधिभित्र मृत्यु भएको ( करार अवधी र करार अवधी समाप्त भएकाे एक बर्षसम्मकाे अवधिभित्र)
 • मृत्यु भएको प्रमाणित भएको १ बर्षभित्र मृतक कामदारको हकवालाले वोर्डको सचिवालयमा निवेदन पेश गरेको

  निवेदन साथ संलग्न हुनु पर्ने कागजातहरु
 • मृतक कामदारको पासपोर्ट,
 • श्रम स्वीकृति पत्र,
 • करारपत्र
 • Death Certificate - रोजगारदाता मुलुकको,
 • सम्वन्धित दूतावासको शिफारिसपत्र
 • मृत्यूदर्ता प्रमाणपत्र,
 • हकवालासँग मृतकको नाता प्रमाणितपत्र,
 • मृतक कामदारको नागरिकता,
 • हकवालाको नागरिकता,
 • हकवालाको पासपोर्ट साइजको फोटो १ प्रति,
 • मृतक अविवाहित भए सो को प्रमाणित कागजात ।
मृत्यु भएका कामदारको नजिकको हकदारले दिने निवेदनको ढाँचा ।


 

अंगभंग भएका कामदारले पाउने आर्थिक सहायताबैदेशिक रोजगारमा भई दुर्घटनामा परी अंगभंग भई स्वदेश फर्किएका कामदारलाई वोर्डले अंगभंगको प्रकृति अनुसार निम्न आधारमा बढीमा रु. ७,००,०००l- (सात लाख)  सम्म आर्थिक सहायता उपलव्ध गराउँछ । (नियम २८)  (२०७४।०४।१६ देखि लागू)

आधारहरु


 • बैदेशिक रोजगार बिभागवाट श्रम स्वीकृति लिई गएको।
 • करार अवधि भित्र अंगभंग वा वीरामी भएको ।
 • अंगभंग भई स्वदेश फर्किएको १ बर्षभित्र बैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन वोर्डको सचिवालयमा निवेदन दिएको ।


आवश्यक कागजातहरु

 • कामदारको पासपोर्ट,
 • श्रम स्वीकृति पत्र,
 • करारपत्र,
 • रोजगारदाता मुलुकमा उपचार गराएको पे्स्किप्सन,
 • सम्वन्धित दूतावासको शिफारिसपत्र,
 • कामदारको नागरिकता,
 • अंगभंग भएको कामदारको अंगभंग भएको फोटो,
 • नेपाल फर्किएपछि सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएको प्रेसकिप्सन,
 • नेपाल र्फकदाको हवाई टिकट ।


दुर्घटनामा परी अंगभंग भएका कामदारले आर्थिक सहायताका लागि दिने निवेदनको ढाँचा
 

ऐन/नियम/नीति/कार्यविधि

अन्य डाउनलोड्स