नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

In English

प्रकाशन

# Filename Published Date
1 वैदेिशक राेजगार छात्रवृत्तीसञ्चालन कार्यववीधी, २०७१(संशाेधन समेत) 2017-12-12 0.00 KB Download
2 वैदेिशक राेजगार छात्रवृत्तीसञ्चालन कार्यववीधी, २०७१ 2017-10-24 0.00 KB Download
3 अभिमुखीकरण तालीम सञ्चालन कार्यविधि, २०७१ 2016-03-15 6,224.78 KB Download
4 वोर्डको कार्यसंचालन निर्देशिका, २०६८ 2015-07-01 134.18 KB Download
5 Strategic plan (067/68 - 071/72) 2015-07-01 344.71 KB Download
6 वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ 2015-07-01 153.19 KB Download
7 वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ 2015-07-01 57.34 KB Download
8 Foreign Employment Act, 2064 (2007) 2015-07-01 155.36 KB Download
9 The Foreign Employment Rules, 2064 (2008) 2015-07-01 471.42 KB Download