Government of Nepal

Ministry of Labour, Employment and Social Security

Foreign Employment Promotion Board

New Baneswor, Kathmandu, Nepal

नेपालीमा


Publications

# Filename Published Date
1 कानूनी प्रतिरक्षा सम्वन्धी निर्देशिका, २०७५ 2018-07-18 2,381.46 KB Download
2 विदेशमा काम गरी फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरी बसेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कार व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७३ 2018-04-03 72.94 KB Download
3 वैदेशिक राेजगार सिप विकास तालिम संचालन कार्यवीधी, २०७४ 2018-03-16 5,474.76 KB Download
4 वैदेिशक राेजगार छात्रवृत्तीसञ्चालन कार्यववीधी, २०७१(संशाेधन समेत) 2017-12-12 0.00 KB Download
5 वोर्डको कार्यसंचालन निर्देशिका, २०६८ 2015-07-01 134.18 KB Download

Progress Report

Other Downloads