नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

In English

रोष्टरमा नामावली दर्ता गराउने सूचना


2015-10-05नेपाल सरकार
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको सचिवालय
नयाँ बानेश्वर, काठमाण्डौ
रोष्टरमा नामावली दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना


प्रकाशित मिति २०७२।६।७

यस बोर्ड सचिवालयका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन तथा कार्यान्वयनको क्रममा कतिपय विज्ञ÷प्राविधिक विशेषज्ञको समेत सहयोग र सहभागिता आवश्यक पर्ने हुन्छ । यसै सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको विवरण खुलाई इच्छुक महानुभावहरुले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र यस सचिवालयमा नामावली दर्ता गराउनु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
 
खुलाउनुपर्ने विवरण
नाम थर–
ठेगाना–
फोन नं.
शैक्षिक योग्यता
कामको अनुभव